2.5.7. Functia printf - Litera l

2019/01/06 in Programare in C

Litera l poate precede pe una din literele d, o, x, X sau u.

In acest caz se fac conversii de tipul long sau long unsigned.

Specificator Tip Conversie in
ld long zecimal
lu long unsigned zecimal
lo long sau long unsigned octal
lx sau lX long hexazecimal

2.5.8. Functia printf - Litera f